CD Woordenlijst รายนามคำศัพท์ที่ปรากฏในซีดี

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อหนังสือและซีดีไว้แล้ว ลี่จะพยายามอัพเดทหน้านี้ให้เสร็จให้เร็วที่สุดค่ะ จะได้เพิ่มคำอ่านภาษาไทยและคำแปล รวมทั้งไฟล์เพื่อการดาวโหลดเป็นฟอร์แมท .doc ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud :

de maan - de manen เด่อะ มาน - เด่อะ มานเนิ่น ( พระจันทร์ )
het kleed - de kleden เห็ด เคล้ด - เด่อะ เคล้เดิ้น ( พรม, เสื่อ )
de noot - de noten เด่อะ โน๊ต - เด่อะ โน้เติ่น ( ถั่ว, ตัวโน้ตดนตรี )
de muur - de muren เด่อะ เมือร์ - เด่อะ เมือเริ่น ( กำแพง )
de man - de mannen เด่อะ มัน เด่อะ มันเนิ่น ( ผู้ชาย )
de bril - de brillen เด่อะ บริล เด่อะ บริลเลิ่น ( แว่นตา )
de put – de putten เด่อะ พึท เด่อะ พึทเติ้น ( ท่อน้ำทิ้ง )
de havik - de haviken เด่อะ ฮาฟิค เด่อะ ฮาฟิคเกิ้น ( เหยี่ยว )
de perzik – de perziken เด่อะ เปอร์ซิ๊ก เด่อะ เปอร์ซิ๊กเกิ้น ( ลูกพีช )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

het bed - de bedden เห็ด เบ็ด เด่อะ เบ็ดเดิ้น ( เตียง )
het wad – de wadden เห็ด วัด เด่อะ วัดเดิ่น ( เนินทรายเมื่อน้ำลง )
de rib – de ribben เด่อะ ริบ เด่อะ ริบเบิ้น ( ซี่โครง )
de neef - de neven เน้ฟ - เน้เฟิ่น ( ลูกพี่ลูกน้องชาย, หลานชาย )
de brief - de brieven บรี้ฟ - บรี้เฟิ่น ( จดหมาย )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de triomf - de triomfen
de fotograaf - de fotografen
de filosoof - de filosofen
de telegraaf - de telegrafen
de paragraaf - de paragrafen
de kalief - de kaliefen

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de muis - de muizen เด่อะ เมิ้ยส์ เด่อะ เมิ้ยเซิ่น ( หนูหริ่ง )
het huis - de huizen เห็ด เฮิ้ยส์ เด่อะ เฮิ้ยเซิ่น ( บ้าน )
de roos - de rozen เด่อะ โร้ส เด่อะ โร้สเซิ่น ( กุหลาบ )
de prijs - de prijzen เด่อะ เพริ้ยส์ เด่อะ เพริ้ยเซิ่น ( ราคา )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de kers - de kersen แค๊รึส - แค้ร์เซิ่น ( เชอรี่ )
de krans - de kransen ครันส์ - ครันเซิ่น ( พวงหรีด พวงดอกไม้)
de kous- de kousen เค้าส์ - เค้าเซิ่น ( ถุงเท้ายาว )
de mens - de mensen เมนส์ - เมนเซิ่น ( มนุษย์, คน )
de wens - de wensen เว้นส์ - เว้นเซิ่น ( ความหวัง )
de dans - de dansen ดั๊นส์ - ดั๊นเซิ่น ( การเต้นรำ )
de kaars - de kaarsen ค้ารึส - ค้าร์เซิ่น ( เทียนไข )
de schans - de schansen ชคันส์ - ชคันเซิ่น ( ป้อมปราการ )
de paus - de pausen เป๊าส์ - เป๊าเซิ่น ( การหยุดพัก )
de eis - de eisen เอิ๊ยส์ - เอิ๊ยเซิ่น ( ข้อเรียกร้อง )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de fee - de feeën เฟ - เฟเยิ่น ( นางฟ้า )
de orchidee - de orchideeën ออคิเด - ออคิเดเยิ่น ( กล้วยไม้ )
de kopie – de kopieën โคปี้ - โคปี้เยิ่น ( สำเนา )
het schip - de schepen ชคิป - ชเค้เปิ้น ( เรือ )
het lid - de leden ลิด - เล้เดิ้น ( สมาชิก )
de smid - de smeden ซมิด - ซเม้เดิ้น ( ช่าง )
de stad - de steden สตัด - สเต๊เดิ้น ( เมือง )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de dag - de dagen ดัค - ด๊าเคิ่น ( วัน )
het dak - de daken ดัก - ด๊าเกิ้น (หลังคา )
het dal - de dalen ดัล - ด๊าเลิ่น ( หุบเขา )
het blad - de bladen บลัด - บล๊าเดิ้น ( ใบไม้ )
het bad - de baden บั๊ด - บ๊าเดิ้น ( อ่างอาบน้ำ )
het bevel - de bevelen เบ่อะเฟล - เบ่อะเฟลเลิ่น ( คำบังคับบัญชา คำสั่ง )
het gat - de gaten คั๊ท - ค๊าเติ้น ( รู, ช่อง )
het glas - de glazen คลั๊ซ - คล๊าเซิ่น ( แก้ว )
het graf - de graven ครั๊ฟ - คร๊าเฟิ่น ( หลุมฝังศพ )
het pad - de paden ผัด - ผ๊าเดิ้น ( ทางเดิน, ทาง )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

het slag - de slagen สลั๊ค - สล๊าเคิ่น ( ประเภท )
het slot - de sloten สล๊ต - สโล๊เติ้น ( ล็อค )
de god - de goden คด - โค๊เดิ้น ( พระเจ้า )
het hof - de hoven โหฟ - โฮ้เฟิ่น ( สวนในโบสถ์หรือวัง )
de oorlog – de oorlogen ออร์หล็อค - ออล๊อเคิ่น ( สงคราม )
het spel - de spelen สเป็ล - สเป๊เลิ่น ( เกมส์ )
het gebrek - de gebreken เค่อะเบร๊ค - เค่อะเบร๊เกิ้น ( การขาดแคลน )
het gebed - de gebeden เค่อะเบ๊ด - เค่อะเบ๊เดิ้น ( เครื่องบูชา )
het gebod - de geboden เค่อะบ๊ด - เค่อะโบ๊เดิ้น ( คำสั่ง )
het vat - de vaten ฟัท - ฟ๊าเติ้น ( จาน, ทางเดินอาหารในคน สัตว์ หรือพืช )
de weg - de wegen เว็ค - เว๊เคิ่น ( เส้นทาง )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de oom - de ooms โอม - โอมส์ ( ลุง อา )
de broer - de broers บรูเอ่อร์ - บรูเอ่อส์ ( พี่ชาย น้องชาย )
de zoon - de zoons โซน - โซนส์ ( ลูกชาย )
het ei - de eieren เอิย - เอิยเย่อะเริ่น ( ไข่ )
het kind - de kinderen คิน - คินเด่อะเริ่น ( เด็ก, ลูก )
het lam - de lammeren ลัม - ลัมเม่อะเริ่น ( ลูกแกะ )
het lied - de liederen ลี๊ด - ลี๊ดเด่อะเริ่น ( เพลง )
het rund - de runderen รึนท์ - รึนเด่อะเริ่น ( วัว )
het kalf - de kalveren คาลึฟ - ค้าลึฟเฟ่อะเริ่น ( ลูกสัตว์สี่ขา )
het rad - de raderen หรัด - ร้าเด่อะเริ่น ( กงล้อ )
het gelid - de gelederen เคอะหลิด - เคอเล้เด่อะเริ่น ( แถว คิว )
het kleed - de kleren เคล้ด - เคลียเริ่น ( เสื้อผ้า )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

het volk - de volkeren โฟ้ลึก - โฟ้ลึกเค่อะเริ่น ( ชาวประชา )
het been - de beenderen เบน - เบนเด่อะเริ่น ( กระดูก )
het been - de benen เบน - เบ้เนิ่น ( ขา )
het blad - de bladeren บลัด - บล้าเด่อะเริ่น ( ใบไม้ )
het blad – de bladen บลัด - บล้าเดิ้น ( หน้ากระดาษหนังสือ )
de koe - de koeien คู - คูเยิ่น ( วัว ) * อ่านออกเสียง ien เป็น เยิ่น
de vlo - de vlooien ฟโล - ฟโล้ยเยิ่น (หมัด-แมลง) * เติม o เข้าอีกหนึ่งตัวก่อนเติม ien
de vleugel - de vleugels เฟล้อเคิ่ล ( ปีก )
de bezem - de bezems เบ้เซิ่ม ( ไม้กวาด )
de eigenaar - de eigenaars เอิยเค่อะนาร์ ( เจ้าของ )
de massa - de massa's ม้าสซา ( ฝูงชน, จำนวนมาก )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de paraplu - de paraplu's ปาราปลึ ( ร่มกันฝน )
de agenda - de agenda's อาเค็นด้า ( สมุดจดบันทึกแผนการประจำวัน )
de foto - de foto's โฟโต้ ( รูปถ่าย )
de hobby - de hobby’s ฮบบี้ ( งานอดิเรก )
het café - de cafés คาเฟ่ ( ร้านกาแฟ )
het etui - de etuis เอเทิย ( ถุง หรือกระเป๋าเล็กๆ )
het bureau - de bureaus บือโร ( สำนักงาน )
de lelie - de lelies เลลี่ ( ดอกลิลลี่ )
de tante - de tantes ตั๊นเต่อะ ( ป้า )
het kaartje - de kaartjes ก๊ารึทเจ้อะ ( ตั๋ว )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de directeur - de directeurs ดีเร็คเตอร์ ( ผู้บริหาร )
de vliegenier - de vliegeniers ฟลี้กเค่อะนีเย่อร์ ( นักบิน ภาษาเก่า)
de ingenieur – de ingenieurs อินเค่อะนีเย่อร์ ( วิศวกร )
Het museum - de musea - de museums ( พิพิธภัณท์ )
Het lyseum - de lysea - de lyceums ( สถาบันการศึกษา,โรงเรียน )
Het forum - de fora - de forums ( กระดานพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น)
Het centrum - de centra - de centrums ( ศูนย์กลาง ตัวเมือง )
Het aquarium - de aquaria - de aquariums ( ตู้ปลา )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de politicus - de politici ( นักการเมือง )
de fungus - de fungi ( เห็ด,รา )
de historicus - de historici ( นักประวัติศาสตร์ )
de chemicus - de chemici ( นักเคมี )
de botanicus – de botanici ( นักพฤกษศาสตร์ )
de catalogus - de catalogi ( แคตาล็อค รายการสินค้าที่มีรูปภาพและราคา )

คำนามเอกพจน์ - พหูพจน์ enkelvoud- meervoud (ต่อ) :

de hoeveelheid - de hoeveelheden ฮูเฟลเฮิ้ยท์ ( ปริมาณ )
de werkzaamheid - de werkzaamheden แว๊ร์คซามเฮิ้ยท์ ( การปฏิบัติงาน )
de boosheid - de boosheden โบ้สเฮิ้ยท์ ( ความโกรธ )
de waarheid – de waarheden วาร์เฮิ้ยท์ ( ความจริง )
brandweerman – brandweerlieden บรั๊นท์เวียร์มัน - ลี้ดเดิ้น ( พนักงานดับเพลิง )
jongeman – jongelui ยงเง่อะมัน - เลิว ( คนหนุ่ม )
kantoorman – kantoorlieden คันโทร์มัน - ลี้ดเดิ้น (พนักงานออฟฟิส )
sportsman – sportslui สปอร์ตมัน - เลิว ( นักกีฬา )

คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง onbepaald voornaamwoord :

iemand อีมันท์ - บางคน, มีใครบ้างไหม
niemand นีมันท์ - ไม่เลยสักคน
iedereen อี๊เด้อเรน - ทุกคน
iets อี๊ตส์ - อะไร บางอย่าง
niets นี๊ตส์ - ไม่มีอะไร
ergens แอ๊ร์เคิ่นส์ - บางแห่ง
nergens แน๊ร์เคิ่นส์ - ไม่มีที่ไหนเลย
beide เบิยเด่อะ - ทั้งคู่ (ถ้าใช้กับคนเติม n เป็น beiden เบิยเดิ้น - ทั้งสองคน)
geen เคน - ไม่มีเลย + นามไม่มีคำนำหน้านาม
alle อัลเล่อะ - ทั้งหมด
alles อัลเลอส - ทุกสิ่งทุกอย่าง
allemaal อัลเล่อะมาล - ทุกคน ทุกอย่าง
wat วั๊ท - บ้าง อะไรบางอย่าง สักนิด

ตัวอย่างการใช้ คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง onbepaald voornaamwoord :

Er is iemand aan de deur. แอร์ อี้ส อีมันท์ อาน เด่อะ เดอร์ - มีใครอยู่หน้าประตูแน่ะ
Ik moet je iets vertellen. อิก มุต เย่อะ อี๊ตส์ เฟอร์เท็ลเลิ่น - ฉันมีอะไรบางอย่างต้องบอกเธอ
Heb je niets gehoord? เฮ็บ เย่อะ นี๊ตส์ เค่อะฮอร์ด - เธอไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอ
Ieder meisje en iedere jongen kreeg een boek. อีเด๊อร์ เมิ้ยส์เช้อะ แอ่น อี้เด้อะเร่อะ ยงเงิ่น เคร้ค เอิ่น บุ๊ค - เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายแต่ละคน ได้รับหนังสือไปคนละเล่ม
Sommigen geloven dit niet. ซมหมิคเคิ่น เค่อะโล้ฟเฟิ่น ดี๊ท นี้ท - หลายๆคนไม่เชื่อเรื่องนี้หรอก
Geen van mijn vrienden kende dat boek. เคน ฟัน เมิยน์ ฟรีนเดิ้น เค่นเด่อะ ดั๊ท บุ๊ค - เพื่อน ฉันไม่รู้จักหนังสือนั่นเลยสักกะคน
Hij heeft geen huis. เฮิย เฮ้ฟท์ เคน เฮิ้ยส์ - เขาไม่มีบ้านจะอยู่
Ik heb het ergens gelezen. อิก เฮ็บ เห็ท แอ๊ร์เคิ่นส์ เค่อะเล้เซิ่น - ฉันไปอ่านมันมาจากไหนสัก แห่ง
Zij kon haar horloge nergens vinden. เซิย คน ฮาร์ ฮอร์ล้อชเช้อะ แน๊ร์เคิ่นส์ ฟินเดิ้น - หล่อน หานาฬิกาข้อมือที่ไหนๆก็ไม่พบ
Iedereen in het dorp kan je de weg naar het station wijzen. อี๊เด้อเรน อิน เห็ท ด่อร์ป คัน เย่อะ เด่อะ เว็ค นาร์ เห็ท สตาซิยน เวิ้ยเซิ่น - ถามใครในหมู่บ้านนี้ก็ได้ เขาชี้ทางไปสถานีได้ทุกคน

ตัวอย่างการใช้ คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง onbepaald voornaamwoord (ต่อ) :

Zij kon haar horloge nergens vinden. เซิย คน ฮาร์ ฮอร์ล้อชเช้อะ แน๊ร์เคิ่นส์ ฟินเดิ้น - หล่อน หานาฬิกาข้อมือที่ไหนๆก็ไม่พบ
Iedereen in het dorp kan je de weg naar het station wijzen. อี๊เด้อเรน อิน เห็ท ด่อร์ป คัน เย่อะ เด่อะ เว็ค นาร์ เห็ท สตาซิยน เวิ้ยเซิ่น - ถามใครในหมู่บ้านนี้ก็ได้ เขาชี้ทางไปสถานีได้ทุกคน
Sommigen vonden het toneelstuk slecht. ซมหมิคเคิ่น ฟนเดิ้น เห็ท โทเนลสตึก สเล็คท์ -คนบางคนเห็นว่าละครนี่แย่มาก
Allen gingen naar school. อัลเลิ่น คิงเงิ่น นาร์ ชโคล -ทุกๆคนไปโรงเรียนกันหมดแล้ว
Alle studenten gingen naar het concert อัลเล่อะ สตึเด้นเติ้น คิงเงิ่น นาร์ เห็ท คนแซร์ท
Sommige mensen vonden het toneelstuk slecht. ซมหมิคเค่อะ เม็นเซิ้น ฟนเดิ้น เห็ท โทเนลสตึก สเล็คท์

ตัวอย่างการใช้ คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง onbepaald voornaamwoord (ต่อ) :

Ik wil wat moois voor mijn moeder kopen. อิก วิล วั๊ท มอยส์ ฟอร์ เมิยน์ มู้เด้อร์ โค้เปิ้น - ฉันอยากซื้ออะไรสวยๆสักอย่างให้แม่
Ik wil wat voor mijn moeder kopen. อิก วิล วั๊ท ฟอร์ เมิยน์ มู้เด้อร์ โค้เปิ้น ฉันอยากซื้ออะไรให้แม่บ้างสักชิ้น
Wij gaan samen iets leuks doen . เวิย คาน ซ้าเมิ่น อี๊ตส์ เลิ๊กส์ ดูน - เราไปหาอะไรดีๆ ทำกัน
Wij gaan samen iets doen. เวิย คาน ซ้าเมิ่น อี๊ตส์ ดูน - เราไปหาอะไรทำด้วยกัน
Wij gaan iets samen doen. เวิย คาน อี๊ตส์ ซ้าเมิ่น ดูน - เราไปหาอะไรทำด้วยกัน

prefix aan :

aangeven - ส่งให้ ยื่นให้
aanbieden - นำเสนอ
aanbrengen - ยกขี้นมากล่าวถึง แนะนำเพิ่ม
aanduiden - ชี้แจงให้ชัดเจน
aankomen - มาถึง
aantekenen - ต้องส่งให้ถึงมือ

prefix af :

afmaken - ทำให้เสร็จ
afrekenen - คิดเงิน จ่ายบิล
afwassen - ล้างจาน
afstuderen - เรียนจบ
aflopen - จบสิ้น สิ้นสุด
afblijven - ไปไกลๆห้ามมายุ่ง

prefix be :

bekleden - ปูผ้า
bedoelen - หมายความถึง
berekenen - นำมาพิจารณา
bestellen - สั่งซื้อ
begraven - ฝัง
begrijpen - เข้าใจ

prefix bij :

bijdragen - อุดหนุน ร่วมด้วย บริจาค
bijhouden - เก็บไว้ข้างตัว
bijkomen - เพิ่มเข้ามา เหมาะสม
bijvullen -เพิ่มเข้าไปอีก เติมเข้าไป

prefix dis :

distingeren - แยกแยะความแตกต่าง
diskrediet - ชื่อเสียงไม่ดี
de herhaling - การทำซ้ำ
zich herinneren - ระลึกถึง
herdrukken- พิมพ์ซ้ำ
herkennen - จำได้
herzien - แก้ไข เปลี่ยนแปลง
herstellen - นำกลับมาสู่สภาพเดิม

prefix door :

doorgaan - ดำเนินต่อไป
doorpraten - พูดไปเรื่อย
doorhebben - เข้าใจอย่างถ่องแท้
doorsnijden - ผ่ากลาง
doordringen - ซึมซาบ ดูดซับ
doorgeven - ส่งต่อ

prefix in :

inademen - หายใจเข้า
invoeren - แทรก เพิ่มเข้าไป
ingrijpen- รวมเข้าด้วยกัน
inbraak - โจรขึ้นบ้านลักทรัพย์

prefix mee :

meedelen - มีส่วนร่วม แชร์
medelijden - เห็นใจ
meenemen - เอาติดมาด้วย นำไปด้วย
de mededeling - ประกาศ
de medewerker - เพื่อนร่วมงาน
meemaken - มีส่วนร่วม
meegaan –
meebrengen –
meedoen –
meespelen –

prefix mis :

misbruiken - ใช้ในทางที่ไม่ดี
de misdaad- อาชญากรรม
mislukken - พลาด ไม่สำเร็จ
misverstand การเข้าใจผิด
misplaatst –
mistasten –
miskennen –
mispunt –
mishandelen -
misvormen –
misstap -

prefix op :

opmaken - แต่งหน้า
opeten - กินให้หมดเกลี้ยง
opsturen - ส่งไปถึง
opbouwen - สร้าง ก่อ แต่งประโยค
opgeven- ยอมแพ้
opslaan - เซฟไฟล์
opvoeden - เลี้ยงดูให้เติบโต

prefix on :

onweerstaanbaar - ต้านทานไม่ไหว อดใจไม่อยู่
ongelofelijk - ไม่น่าเชื่อ
ongeloofwaardig - เชื่อไม่ได้ ไร้สาระ
onbegrijpelijk - ไร้เหตุผล

prefix onder :

onderschatten - คาดการณ์ผิดไป ประเมินต่ำไป
het onderzoek - การวิจัย การสืบสวน การตรวจร่างกาย
ondervinden
ondernemen
ondergaan
onderstaand
onderschatten
het ondergoed
de onderbroek

prefix ont :

de ontdekking - การค้นพบ(อะไรใหม่)
ontharen - โกนหรือถอนขน(ผม) ไม่ใช้กับการโกนหนวด
ontspannen - ผ่อนคลาย
ontgaan
ontdoen
ontroerend
ontbering
ontdaan
ontgoocheld
ontwikkelen - พัฒนา

prefix over :

overgeven - ส่งต่อ
overkomen - มาเยี่่ยม scheidbaarwerkwoord
overkomen - เกิดขึ้น
overleven - รอดชีวิต
overmaken - ทำใหม่หมดเลย
overwerken - ทำงานล่วงเวลา
overzetten - ย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่ง แปล
overleden - เสียชีวิต

prefix tegen :

tegenkomen - พบเจอ (โดยไม่ได้หา) tegenspreken - เถียง
de tegenstander - ฝ่ายค้าน
tegenover
tegenaan
tegenligger
tegenvallen
de tegenwind
tegenhouden

เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]


Top
| Home | Europe tour by Smiley | RianDutch | Facebook Double Dutch | Contact | | Privacy Statement
Copyright © 2003-2021 www.thai-dutch.net All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537